Dự án Biên Hòa New City

Là m?t d? án l?n n?m ngay c?a ngõ phía ?ông vào thành ph? H? Chí Minh, chính các y?u t? b?t phá c?a th? tr??ng ?ã ?nh h??ng khá l?n ??n dat nen Bien Hoa New City, mang l?i nhi?u k? v?ng cho khách hàng khi quy?t ??nh ??u t? vào s?n ph?m l?n này c?a H?ng Th?nh.

D? án Biên Hòa New City

D? án Biên Hòa New City

Biên Hòa New City n?m gi?a c?m h? t?ng bùng n?

M?t lo?t công trình giao thông l?n ?ã và ?ang ???c tri?n khai thi công trong vòng hai n?m g?n ?ây t?i khu v?c Biên Hòa c?ng nh? ??a bàn lân c?n ?ã t?o nên m?t làn sóng ??u t? l?n c?a nhi?u tên tu?i ??u ngành b?t ??ng s?n c?ng nh? t? các nhà ??u t? nh? l?.

Do ?ó, vi?c ra ??i d? án Biên Hòa New City ???c xem là m?t t?t y?u khi nh?ng l?i th? th?c t? mà các công trình h? t?ng mang l?i cho th? tr??ng ngành trong t??ng lai là r?t l?n. ??u tiên và rõ ràng nh?t là vi?c rút ng?n ?áng k? th?i gian, gi?m thi?u chi phí cho m?i ho?t ??ng di chuy?n, v?n chuy?n và ti?p c?n, k?t n?i.

  • ??u t? h?n 36000 t? ??ng cho 8 công trình h? t?ng l?n trong n?m 2018.
  • Xây d?ng, m? r?ng, nâng c?p và hoàn thi?n cao t?c Biên Hòa- V?ng Tàu, ???ng s?t Biên Hòa- V?ng Tàu, xa l? Hà N?i, c?u v??t ngã ba V?ng Tàu, c?u An H?o. c?u ??ng Nai,…
  • Kéo dài tuy?n Metro B?n Thành- Su?i Ti?n thành ph? Biên Hòa, ngay ?o?n ch? S?c và th? xã D? An c?a t?nh Bình D??ng
  • Di d?i b?n xe mi?n ?ông m?i v? khu giáp ranh thành ph? Biên Hòa.

Biên Hòa New City và s? t?ng t?c th? tr??ng

Hai quý ??u n?m 2018, th? tr??ng Biên Hòa liên t?c ghi nh?n s? bi?n ??ng giá ??t và s? ra ??i c?a m?t s? d? án quan tr?ng. Trong s? ?ó, d? án ??t n?n Biên Hòa New City là m?t trong nh?ng công trình s? h?u r?t nhi?u ?u th? b?i chi?m gi? m?t v? trí t?a l?c c?c k? ?n t??ng và thu?n l?i.

V?i vi?c n?m k? c?n các khu công nghi?p l?n, s? l??ng ng??i lao ??ng th?c t? r?t cao, hình thành m?t l??ng c?u nhà ? khá l?n. Trong khi ?ó, vi?c s?t gi?m qu? ??t là ?i?u không th? tránh kh?i, t?o nên s? m?t cân b?ng rõ nét trong cán cân cung- c?u nhà ??t.

Th? tr??ng Biên Hòa còn n?m trong k? ho?ch quy ho?ch và phát tri?n c?a Th? t??ng Chính ph? nh?m ??y m?nh giá tr? vùng ?ô th? thành ph? H? Chí Minh ??n n?m 2030. Theo ?ó, n?i này s? tr? thành ti?u vùng ?ô th? trung tâm có m?i liên h? và k?t n?i ch?t ch? v?i các cùng lân c?n, t?o m?t n?n t?ng và ?òn b?y kinh t? c?c k? quan tr?ng.

Vi?c Khu ?ô th? Biên Hòa New City tranh th? t?n d?ng giá tr? t?ng tr??ng h?p d?n t?i khu v?c s? mang l?i l?i th? cho chính nó c?ng nh? góp ph?n ??nh hình giá tr? t??ng lai cho ch? s? h?u.

Giá tr? th?c c?a d? án Biên Hòa New City

V?i b?t phá c?a Biên Hòa n?m 2018, d? án Biên Hòa New City c?ng t?n d?ng ???c nhi?u l?i th? làm c? s? v?ng vàng, t?o ?i?m nh?n và c?ng c? ni?m tin h?n n?a trong tâm trí khách hàng. Có th? t?p trung vào giá tr? th?c mà d? án mang l?i cho ch? s? h?u trong t??ng lai nh? sau:

  • Giá tr? s? h?u t?ng m?nh: song song v?i s? t?ng tr??ng khu v?c bên c?nh bi?n ??ng t?ng giá v?n ?ang di?n ra trong th? tr??ng ngành, d? án này h?a h?n hình thành m?t giá tr? s? h?u ?n t??ng trong t??ng lai b?i nh?ng l?i th? th? tr??ng s?n có k?t h?p v?i nhi?u l?i th? n?i t?i do ch? ??u t? và ??n v? H?ng Th?nh ki?n t?o nên.
  • Giá tr? sinh l?i h?p d?n: vi?c khai thác tri?t ?? ?u th? c?a d? án ?? thu v? kho?ng sinh l?i h?p d?n trong th?i gian ??n là v?n ?? hoàn toàn kh? thi, h?p lý. V?i s? tr? l?c c?a th? tr??ng, cùng v?i các y?u t? l?i th? v? không gian s?ng, ti?n ích,….d? án này s? mang ??n th?t nhi?u l?i nhu?n cho ch? s? h?u thông qua các ho?t ??ng khai thác thích h?p.

Là m?t d?u ?n b?t phá t?i ??ng Nai 2018, d? án Biên Hòa New City ch?c ch?n mang ??n nhi?u giá tr? c?t lõi cho ch? s? h?u. Hãy l?a ch?n d? án này ?? cùng ki?n t?o t??ng lai cho chính b?n!