THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Còn
0
5
Tháng
1
8
Ngày

FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng?

Thông tin t?p ?oàn FLC m?i ?ây ?ã v??t qua 16 ??i th? ?? th?ng ??u giá khu ??t có di?n tích 6,4ha thu?c ph??ng ??i M?, qu?n Nam T? Liêm v?i s? ti?n k? l?c 860 t?, khi?n gi?i ??a ?c xôn xao nh?ng ngày qua.

Cu?c ??u giá thu hút ???c d? lu?n không ch? b?i có s? tham gia c?a nhi?u ??i gia ??a ?c trong ngành, mà còn b?i m?t t?p ?oàn b?t ??ng s?n hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay là FLC s?n sàng b? ra 860 t?, cao g?p 3 l?n giá kh?i ?i?m ?? giành quy?n s? h?u khu ??t vàng này.

K?t qu? này không nh?ng làm nhi?u nhà ??u t? b?t ng? mà ngay c? các ??n v? t? ch?c c?ng “choáng”. V?y câu h?i ??t ra là vì sao FLC l?i s?n sàng chi ra s? ti?n l?n nh? v?y?

V? trí, v? trí và v? trí

N?u nh? nhìn vào th?c t? khu ??t hi?n v?n là ??t s?n xu?t nông nghi?p, h? t?ng xung quanh ch?a có gì, ch?a ???c ??u t? ??ng b?, h? t?ng xã h?i xung quanh còn nghèo nàn… thì nhi?u ng??i ??t v?n ??, v?i m?c giá tính trung bình ra c? kho?ng 13,4 tri?u ??ng/m2, nhà ??u t? s? làm gì ?? có l?i nhu?n?

Tuy nhiên, n?u có cái nhìn dài h?i thì v? trí c?a khu ??t 6,4ha này qu? th?t là m?t ??a ?i?m “vàng” c?a khu v?c, thu?n l?i ?? phát tri?n m?t d? án b?t ??ng s?n t?m c?.

Theo thông tin chào m?i các nhà ??u t?, thì khu ??t này ???c ??u giá quy?n s? d?ng ??t ?? th?c hi?n d? án ??u t?, xây d?ng trên lô ??t có ký hi?u ?M1 thu?c ph??ng ??i M?, qu?n Nam T? Liêm, Hà N?i.

FLC ??i M?, Nam T? Liêm ???c FLC mua v?i m?c giá 860 t? có x?ng ?áng?

Theo quy ho?ch 1/500 c?a khu ??t, ?ây là qu? ??t s?ch ?? nhà ??u t? tri?n khai d? án. Phía ?ông B?c giáp tuy?n ???ng quy ho?ch có m?t c?t ngang r?ng 30m, phía ?ông Nam giáp ???ng quy ho?ch có m?t c?t ngang r?ng 40m và khu ?ô th? Tây Nam ???ng 70, phía Tây Nam giáp ???ng quy ho?ch có m?t c?t ngang 27m, phía Tây B?c c?ng giáp 1 tuy?n ???ng quy ho?ch r?ng 17m.

V?i quy ho?ch nh? v?y, khu ??t này s? r?t có giá tr? trong t??ng lai ?? phát tri?n d? án b?t ??ng s?n khu ?ô th? m?i. M?t ?i?m ?áng chú ý khác ?ó là khu ??t còn s? h?u m?t v? trí chi?n l??c k?t n?i r?t thu?n l?i v?i các chu?i ?ô th? hi?n ??i ?ã hình thành ? phía Tây nh? chu?i ?ô th? d?c ???ng T? H?u, khu trung tâm M? ?ình – M? Trì và khu ?ô th? Trung Hoà Nhân Chính…

Hi?n này khu v?c này là m?t trong nh?ng ?i?m nóng ?ô th? hoá t?i qu?n Nam T? Liêm, ???c thành ph? ??u t? ??ng b? v? h? t?ng k? thu?t c?ng nh? h? t?ng xã h?i. Tuy?n ???ng Lê Quang ??o kéo dài c?ng s? ???c xây d?ng ?? k?t n?i các d? án b?t ??ng s?n khu v?c ??i M?, khi ?ó khu ??t c?a FLC ch? cách tr? s? B? Ngo?i giao m?i, khách s?n Marriot và Trung tâm H?i ngh? Qu?c gia ch? ch?ng 1km…

Ti?p giáp v?i tuy?n ???ng 70, khu ??t s? n?m trong khu v?c ?ang ??y nhanh xây d?ng chu?i ?ô th? hi?n ??i v?i FLC Garden City, Aeonmall Hà ?ông, khu ?ô th? Nam C??ng, các công trình h? t?ng xã h?i hi?n ??i nh? b?nh vi?n qu?c t?, tr??ng h?c qu?c t? Nh?t B?n,…

Theo tr??ng b? ph?n nghiên c?u và t? v?n Savills Vi?t Nam thì trong nh?ng n?m g?n ?ây và th?i gian t?i phía Tây s? là ?i?m sáng c?a th? tr??ng ??a ?c. V?i t?c ?? ?ô th? hoá nhanh và c? s? h? t?ng ???c xây d?ng ??ng b?, hi?n ??i, quy ho?ch giao thông hi?n ??i v?i nhi?u tuy?n ???ng tr?c h??ng tâm ?ã hoàn thành và nh?ng tuy?n ???ng quy ho?ch m?i… ti?m n?ng t?ng tr??ng c?a b?t ??ng s?n phía Tây là r?t l?n.

M?t Giám ??c công ty b?t ??ng s?n c?ng nh?n xét, khu v?c Hà ?ông và phía Tây Nam qu?n Nam T? Liêm ?ang là m?t trong nh?ng “?i?m nóng” c?a các d? án b?t ??ng s?n l?n, giá ??t n?n trong th?i gian g?n ?ây ? m?t s? d? án khu ?ô th? m?i nh? FLC Garden City, Nam C??ng, Geleximco, Phú L??ng, Splendora giai ?o?n 2,… ???c quan tâm tr? l?i.

??c bi?t, khi có thông tin Aeonmall ???c ??u t? và tuy?n ???ng Lê Quang ??o kéo dài ???c xây d?ng, thì giá ??t ? khu v?c này c?ng nhích lên ?áng k?.

Khu ?ô th? hi?n ??i

Lý gi?i v? vi?c ??u giá v?i giá cao nh? v?y, m?t lãnh ??o t?p ?oàn FLC cho bi?t có 3 lý do chính mà t?p ?oàn ?ã quy?t ??nh b? giá cao.

M?t là, các lô ??t ??u giá ??u là ??t s?ch, kho?n ti?n 860 t? ??ng chính là ti?n s? d?ng ??t. Qu? ??t s?ch l?n nh? v?y và có v? trí chi?n l??c hi?n ??u r?t khó tìm ???c ? Hà N?i, nó nh? m?t “hàng hi?m”.

Hai là, lô ??t l?i có ???c v? trí tuy?t v?i khi ???c k?t n?i v?i ???ng Lê Quang ??o kéo dài ch? cách tr? s? B? ngo?i giao m?i ch? 800 mét, xung quanh là các d? án l?n nh? Nam C??ng, Lã V?ng, Aeonmall Hà ?ông, b?nh vi?n và tr??ng h?c qu?c t?…

Ba là, lô ??t s? ???c t?p ?oàn phát tri?n m?t d? án khu ?ô th? ??ng b?, n?m g?n d? án FLC Garden City hi?n c?ng do t?p ?oàn ?ang tri?n khai s? có tác d?ng t??ng h? r?t t?t l?n nhau.

C?ng theo v? lãnh ??o này, sau khi thông tin FLC trúng ??u giá ???c công b?, m?t s? ch? ??u t? c? trong và ngoài n??c ?ã liên h? FLC, ?? xu?t cùng h?p tác ??u t? vào lô ??t này.

Hi?n FLC ?ang hoàn t?t các th? t?c ti?p theo v?i UBND TP. Hà N?i và các c? quan ban ngành ?? b?t tay vào phát tri?n d? án. T?p ?oàn FLC cho bi?t s? ??u t? khu ?ô th? g?m 91 c?n li?n k?, 54 c?n bi?t th?, nhà tr?, nhà cao t?ng, nhà ? xã h?i trên khu ??t, hoàn thành và ??a vào s? d?ng vào cu?i quý II/2019.

Theo quy ho?ch 1/500 ?ã ???c duy?t, khu ?ô th? ch?c n?ng ?M1 thu?c phân khu quy ho?ch ?ô th? S4. Khi hoàn thành, ?ây s? là m?t khu ?ô th? m?i ??ng b? v? h? t?ng k? thu?t c?ng nh? h? t?ng xã h?i, g?m có chu?i nhà ph? li?n k? d?c tuy?n ???ng quy ho?ch n?i t? ???ng T? H?u ??n ???ng 70, công trình cao t?ng ???c b? tr? t?i 2 nút ??u c?a d? án, n?m trên 2 tr?c giao thông l?n t?o ?i?m nh?n c?nh quan ?n t??ng.

Bên c?nh ?ó, d? án còn có khu bi?t th? song l?p ???c b? trí trong lõi xanh c?a khu ?ô th? mang l?i không gian s?ng sang tr?ng và ti?n nghi, có tính sinh thái cao… và các công trình công c?ng khác.

M?i ?ây, FLC c?ng ?ã thông tin s?p t?i s? xây d?ng 15.000 c?n h? giá r? di?n tích 25 – 50m2, m?c giá t? 400 – 500 tri?u ??ng/c?n. Có kh? n?ng cao FLC s? xây d?ng m?t qu? nhà ? xã h?i ? d? án này v?i t?ng di?n tích ??t kho?ng 8.448m2. S? t?ng cao trong công trình chung c? s? ???c tính toán c? th? trong giai ?o?n l?p d? án.

V?i ti?m n?ng t?ng tr??ng cao c?a b?t ??ng s?n phía Tây, v? trí chi?n l??c c?a khu ??t, và quy ho?ch c?a d? án là m?t khu nhà ? hi?n ??i…, khu ??t này nhi?u kh? n?ng s?m s? bi?n thành m?t khu ?ô th? l?n, v?i giá tr? gia t?ng nhi?u trong t??ng lai.

Ngu?n: https://flcdaimo.nhadat86.vn/

 

 

Bạn đang xem: FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm được FLC mua với mức giá 860 tỷ có xứng đáng? trong

News latest

Pháp lý dự án The Matrix One đáp ứng đấy đủ quy định của pháp luật

Dự án chung cư cao cấp The Matrix One, khách hàng và nhà đầu tư sẽ hoàn toàn không phải bận tâm đến điều này....

Có nên đầu tư dự án condotel Quy Nhơn Melody không

Để trả lời câu hỏi có nên đầu tư vào dự án Quy Nhơn Melody không các nhà đầu tư cần phân tích vào các...

Saigon Riverside City lối tắt đến thành công
Saigon Riverside City lối tắt đến thành công

Tại sao nói dự án Saigon Riverside City chính là lối tắt đạt đến thành công mà mỗi khách hàng tại thị trường Thủ Đức...

Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang
Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang

Những yếu tố phong thủy cực tốt tại căn hộ Sunshine City Sài Gòn Phong thủy vốn được xem là một trong những yếu tố...

Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào
Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào

Là một trong những công trình bất động sản được triển khai tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, dự án One Varandah tương...